แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอใช้บริการสินเชื่อและออกหนังสือค้ำประกันสินเชื่อ
ภายใต้โครงการ The S1 Project

      

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดผู้มาติดต่อ


ข้อกำหนดและเงื่อนไข*

  • ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องเป็นความจริงทุกประการ และข้าพเจ้ารับทราบว่า ข้อมูลตามที่กล่าวข้างต้น เป็นข้อมูลเบื้องต้นประกอบการพิจารณาให้สินเชื่อ โดยอาจจะมีบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ออกหนังสือค้ำประกัน ภายใต้ข้อกำหนด และเงื่อนไขที่ ธสน. และ บสย. กำหนด โดยข้าพเจ้ายินยอมเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อ บสย. ด้วย
  • ข้าพเจ้ารับทราบให้ ธสน. และ บสย. เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลของข้าพเจ้าที่ได้ตามที่ระบุไว้ ตามฐานสัญญาเพื่อวัตถุประสงค์การใช้บริการ และ/หรือผลิตภัณฑ์ตามที่ข้าพเจ้าได้ระบุไว้
  • ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (“ธสน.”) และบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (“บสย.”) ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การล่วงละเมิดสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคล การควบคุมการใช้ข้อมูล ป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล และสิทธิของเจ้าของข้อมูล โดยผู้ขอใช้บริการสามารถศึกษาและทำความเข้าใจในหลักการความเป็นส่วนตัวบนเว็บไซต์ของ ธสน. ที่ https://www.exim.go.th/th/privacypolicy.aspx และ เว็บไซต์ของ บสย. ที่ https://www.tcg.or.th/privacy_policy.php หรือ สแกนเพื่อศึกษาหลักการความเป็นส่วนตัว
ธสน.
บสย.

ทั้งนี้ หากท่านไม่ประสงค์ได้รับการนำเสนอผลิตภัณฑ์ บริการ และสิทธิประโยชน์จาก ธสน. หรือ บสย. ท่านสามารถแจ้งยกเลิกได้ในภายหลังโดยติดต่อ ธสน. ได้ที่ exac@exim.go.th หรือ บสย.ได้ที่ info@tcg.or.th