แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอใช้บริการสินเชื่อและออกหนังสือค้ำประกันสินเชื่อ
ภายใต้โครงการ The S1 Project

BANK_Master        TCGLogo

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดผู้มาติดต่อ


ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องเป็นความจริงทุกประการ และข้าพเจ้ารับทราบว่า ข้อมูลตามที่กล่าวข้างต้น เป็นข้อมูลเบื้องต้นประกอบการพิจารณาให้สินเชื่อ โดยอาจจะมีบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ออกหนังสือค้ำประกัน ภายใต้ข้อกำหนด และเงื่อนไขที่ ธสน. และ บสย. กำหนด โดยข้าพเจ้ายินยอมเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อ บสย. ด้วย
 • ข้าพเจ้ารับทราบให้ ธสน. และ บสย. เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลของข้าพเจ้าที่ได้ตามที่ระบุไว้ ตามฐานสัญญาเพื่อวัตถุประสงค์การใช้บริการ และ/หรือผลิตภัณฑ์ตามที่ข้าพเจ้าได้ระบุไว้
 • ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (“ธสน.”) และบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (“บสย.”) ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การล่วงละเมิดสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคล การควบคุมการใช้ข้อมูล ป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล และสิทธิของเจ้าของข้อมูล โดยผู้ขอใช้บริการสามารถศึกษาและทำความเข้าใจในหลักการความเป็นส่วนตัวบนเว็บไซต์ของ ธสน. ที่ https://www.exim.go.th/th/privacypolicy.aspx และ เว็บไซต์ของ บสย. ที่ https://www.tcg.or.th/privacy_policy.php หรือ สแกนเพื่อศึกษาหลักการความเป็นส่วนตัว
ธสน.
qrExim
บสย.
qrTCG
ความยินยอมในการเก็บรวบรวม / ใช้ / เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ บสย.*

 • บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ขอความยินยอมจากท่านในการเก็บรวบรวม ใช้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อมูลทางการเงินอื่นๆ ของท่าน ที่ท่านได้ให้ไว้แก่ บสย. หรือที่ บสย.อาจเข้าถึงได้จากแหล่งอื่น เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
  1. เพื่อใช้สาหรับการวิเคราะห์ วิจัยและ/หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ บสย.ให้เหมาะสมกับความต้องการของท่าน
  2.เพื่อการสำรวจความพึงพอใจด้านผลิตภัณฑ์และบริการของ บสย.
  3.เพื่อขยายสิทธิประโยชน์ให้ท่านมากขึ้นผ่านการนำเสนอผลิตภัณฑ์ บริการ การแจ้งข่าวสารต่างๆเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม ข้อมูลการตลาดที่ตรงตามความความต้องการของท่าน
  โดยติดต่อผ่านช่องทางเบอร์โทรศัพท์ และ/หรืออีเมล์
 • ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.tcg.or.th/privacy_policy.php หากท่านประสงค์จะเพิกถอนความยินยอมนี้ หรือทำการยื่นข้อร้องเรียนใดๆ เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของท่านสามารถดำเนินการผ่านช่องทางตามที่ระบุไว้ https://www.tcg.or.th/privacy_policy.php
 • ท่านมีสิทธิเลือกให้ความยินยอมหรือไม่ก็ได้ โดยไม่ส่งผลต่อการพิจารณาการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของ บสย.
  

การยินยอมให้ ธสน. นำเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่น ๆ รวมถึงสิทธิประโยชน์ต่าง ๆที่เหมาะสมแก่ท่าน ทั้งนี้ การให้ความยินยอม/หรือไม่ให้ความยินยอมไม่ส่งผลกระทบต่อการพิจารณาสินเชื่อ*

  

ในกรณีที่ท่านไม่ประสงค์รับการนำเสนอผลิตภัณฑ์ บริการ และสิทธิประโยชน์จาก ธสน.ท่านสามารถแจ้งยกเลิกได้ในภายหลังโดยติดต่อ ธสน. ได้ที่ [email protected]